Posted on

חוק העתיקות, קבלת מעמד "אספן" וטיפום לאספנים מתחילים

לפני ההגדרות והטיפים…

צריך רקע…

ישראל היא אחת מהמדינות העשירות בעולם בממצאים ארכיאולוגים. מסיבה זו, אזרחים רבים מחזיקים בביתם פריטים ארכיאולוגיים שנאספו במהלך עבודות בינוי, עבודה חקלאית, שירות צבאי או טיול.

הגדרות לאיסוף מטבעות או חפצים עתיקים:

בשנת 2002 הוסדר בחקיקה מעמדו החוקי של אספן העתיקות בישראל, שהוגדר כ"מי שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן". ההגדרה בחוק לאוסף עתיקות הינה: "מיצבור עתיקות של חמש עשרה עתיקות ומעלה". לפי ההערכה, בישראל לפחות 100,000 איש העונים להגדרה "אספני עתיקות", ואולם רק כמה מאות מתוכם מוכרים למדינה..

בחודש פברואר בשנת 2009 נכנסו לתוקף תקנות, שיאפשרו את יישום אכיפת החוק שנחקק בשנת 2002

 כעת, קוראת רשות העתיקות לציבור לפעול בהתאם לחוק, ולדווח על העתיקות המצויות בידיו. הדיווח יקנה למדווח מעמד של אספן ע"פ חוק, ויקנו לו תעודה. העתיקות יירשמו כרכושו של האספן, ומי שירצה למכור את האוסף שברשותו, יוכל לקבל לכך אישור באמצעות רשות העתיקות. כך.. מחד, יוכל האספן לממש את העתיקה שברשותו, ומאידך, תדע המדינה לאן מועבר החפץ…

מבצע הרישום מחולק לשני שלבים:

בשלב הראשון, תקלוט רשות העתיקות את דיווחי הציבור ותעניק לאזרחים מעמד של אספנים. בשלב השני, תפנה רשות העתיקות לאספן הרשום ותבקש ממנו לקטלג את תכולת האוסף.

האספן יוכל לפנות לרשות בבקשת סיוע בקטלוג האוסף שברשותו.

רשות העתיקות מעמידה לרשות הציבור אפשרות להירשם באמצעות טופס הניתן למילוי או להורדה באתר הרשות וכן באמצעות טפסים שימצאו במשרדי רשות העתיקות ברחבי הארץ.

קבלת מאמד "אספן" – לינק למילוי אונליין

http://www.antiquities.org.il/asfan_heb.aspx

10 טיפים לאספני מטבעות מתחילים:

  1. לא מנקים מטבעות בכל מצב
  2. מטבע עם פטינה (שיכבת ירוקת דקה) מעלה את הסיכויי לאותנתיות.
  3. אם יש שיכבת אבן על המטבע שכבר אין מה לראות בו…המטבע אכול ועדיין אין טעם לניקיון…
  4. מטבעות עתיקות שומרים במקומות מוצלים בלי כניסה של אוויר ולחות…
  5. להפריד בין המטבעות ולהיזהר מתגובה כימית בינייהם לשם כך יש אלבום עם כיסים למטבעות…
  6. אסור לשים מטבעות בתוך קופסא או צנצנת…
  7. מספיק שמטבע נגועה בקורוזייה והיא תדביק את השאר.המטבעות ישמרו באותו מצב.
  8. לא קונים מטבע עתיק ללא אישור או הסמכתה על מקוריות וחוקיות (יש הרבה זיופים ).
  9. זכוכית מגדלת או לופה – כך אפשר להבחין בפרטים קטנים המוטבעים על המטבע או לבחון את מצבו.
  10. כפפה – על מנת לא להשאיר טביעות אצבע על מטבעות ובכך ללכלך את המטבע .

קבוצת אספני מטבעות עתיקים בפייסבוק:

https://www.facebook.com/groups/2113814925503957/

אתר רשות העתיקות:

http://www.antiquities.org.il/asfan_pre_heb.aspx

קרדיט: גולן רחמים

10.06.2019